Общи условия

Общи условия за използване на уебсайта

Настоящите Общи условия за използване на уебсайта (наричани за кратко „Общи условия”) регламентират основните правила и особености при използване на уебсайт с адрес (URL) www.mama.dance (наричан за кратко „Уебсайт”), неговите услуги и функционалности. Тези общи условия представляват договор между потребителя и Mama Dance Studio, с който първият получава правото да използва услугите на Уебсайта при спазване на описаните условия.

Настоящите Общи условия са в сила от 1 май 2020 г.


Данни за търговеца

Mama Dance Studio, накратко наричан ТЪРГОВЕЦ, e филиал на Салса клуб Амигос ЕООД със седалище и адрес на управление – град Русе, ул. Едуард Винтер 6, ЕИК 201949845. Име на управителя: Ивелин Димитров Стойчев. Телефон за контакт: 0888 958 317.

 

Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия, изброените понятия са използвани със следното значение:

УЕБСАЙТ - сайтът, който се намира на уеб адреса www.mama.dance и неговите поддомейни.

ПОТРЕБИТЕЛ е всяко физическо лице, което използва Уебсайта и неговите услуги.

УСЛУГА на Уебсайта включва:

  -  достъп до информационни ресурси;

  -  достъп до платформата за записване за тренировки;

  - получаване на информация и електронни бюлетини на потребителите, които са дали съгласието си за такива.

ЗАПИСВАНЕ е комуникационна форма между ТЪРГОВЕЦА и ПОТРЕБИТЕЛЯ, чрез който ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява на ТЪРГОВЕЦА, през УЕБСАЙТА, желанието си за участие в предлаганите КЛАСОВЕ.

КЛАСОВЕ – уроци по танци за бременни или майки с деца, които се провеждат в зала, в присъствена форма. Във връзка с Covid-19 ще бъдат провеждани временно в online платформа.

МЕДИЦИНСКА ФОРМА – формуляр, чрез който ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя информация за своето здравословно състояние на ТЪРГОВЕЦА, с цел установяване, дали КЛАСОВЕТЕ са подходящи за него.

ПАРТНЬОР е всяко лице, с което ТЪРГОВЕЦЪТ се намира в договорни отношения.

 

 

ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 1. Общите условия са задължителни за всеки ПОТРЕБИТЕЛ.

(1) В случай, че не сте съгласен/а с тях, следва да не използвате УЕБСАЙТА и да го напуснете незабавно.

(2) При взаимодействие с УЕБСАЙТА, за ТЪРГОВЕЦА този факт недвусмислено сочи, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е запознат, съгласен и приема Общите условия поместени тук.

(3) Общите условия уреждат отношенията между САЛСА АМИГОС ЕООД, като доставчик на услуги и ПОТРЕБИТЕЛЯ, използващ предоставяните от ТЪРГОВЕЦА услуги.

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 2. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото едностранно да изменя настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

(1) ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да спира и/или стартира частично или изцяло една или повече услуги, без ограничения и без да е длъжен да уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(2) ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва право да спре всички УСЛУГИ и да прекрати съществуването на УЕБСАЙТА, без да е длъжен да уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(3) При промени в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, те влизат в сила от публикуването им на УЕБСАЙТА, където са достъпни за всеки ПОТРЕБИТЕЛ.

 

СЪБИРАНИ ДАННИ

Чл. 3. (1) ТЪРГОВЕЦЪТ не изисква и не събира лични данни като номер на лична карта/паспорт, ЕГН, адрес по местоживеене.

(2) ТЪРГОВЕЦЪТ изисква събиране на данни, единствено необходими за предоставянето на УСЛУГИТЕ, описани на УЕБСАЙТА – име и email адрес.

(3) ТЪРГОВЕЦЪТ полага грижи за опазването на събраната информация.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

Чл. 4. (1) ТЪРГОВЕЦЪТ поема задължение да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ възможността за реално и необезпокоявано използване на УСЛУГИТЕ, като си запазва правото да преустановява ползването на тези УСЛУГИ или на част от тях, когато това е в интерес на ТЪРГОВЕЦА.

(2) ТЪРГОВЕЦЪТ носи отговорност за поместеното от него съдържание на страниците на УЕБСАЙТА. Но, не носи отговорност и няма задължението да контролира и/или наблюдава действия на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като по този начин да контролира извършвани от него нарушения.

Чл. 5. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да променя по своя преценка и по всяко време всякаква информация, съдържащата се на УЕБСАЙТА – да изменя, допълва, изтрива, деактивира.

Чл. 6. ТЪРГОВЕЦЪТ не гарантира, че УЕБСАЙТЪТ е съвместим с всички съществуващи уеб браузъри, устройства и/или стандарти.

Чл. 7. УЕБСАЙТЪТ съдържа една или повече електронни препратки към други уебсайтове, които не са под контрола на ТЪРГОВЕЦА и той не носи отговорност за тяхното съдържание.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 8. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да използва УСЛУГИТЕ, като спазва условията и изискванията, поместени в настоящите условия за ползване и условията, поместени на една или повече уебстраници в УЕБСАЙТА.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да спазва правилата, поместени в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, да спазва законовите изисквания, правилата на морала, етиката и добрите нрави, да не отправя обиди и/или заплахи, основани на верски, национален, расов, етнически и/или политически принцип, дискриминационни изявления, да не проповядва каквато и да било идеология, ограничаваща правата и свободите на личността, да не нарушава правата на интелектуална собственост или по какъвто и да било начин да причинява имуществени и неимуществени вреди от действията или бездействията си.

(3) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да бъде обезщетен, в случай, че е заплатил за КЛАСОВЕ/УСЛУГА, които не са били проведени, по вина на ТЪРГОВЕЦА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи обратно заплатената сума.

(4) ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да бъде обезщетен, в случай, че е заплатил за КЛАС/УСЛУГА, която е била проведена, съгласно публикувания график на УЕБСАЙТА, но ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е присъствал, поради независещи от ТЪРГОВЕЦА причини.

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 9. (1) Съдържанието, поместено на УЕБСАЙТА е обект на авторско право.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, по какъвто и да било начин, обекти и права на интелектуална собственост, станали му достъпни при използване на УЕБСАЙТА.

(3) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да използва с нетърговска цел, за лично ползване, информацията от УЕБСАЙТА, единствено в случай, че това не нарушава правата и интересите на авторите и/или собствениците на интелектуална собственост.

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 10. При възникване на спорове, по неуредени с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ въпроси, те ще се решават по взаимно съгласие. В случай на не постигане на споразумение, спорът ще се решава в съда, съгласно действащото законодателство на Република България.